Bolivia (2012) - Jonathan Myers
Re-establishing the Sampling Grid, Tintaya Plot, Madidi, Bolivia

Re-establishing the Sampling Grid, Tintaya Plot, Madidi, Bolivia

boliviamadidi national parkplacessouth america