Greece (2011) - Jonathan Myers

Moni Agiou Nikolaou (15th century), Meteora, Greece

europegreecemeteoramonasterymoni agiou nikolaouplaces geographicreligion